Algemene Voorwaarden

De website www.slumtourkibera.com is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Stichting Stimulering Doe Kunst en Agape Hope for Kibera gevestigd te Nairobi, Kenia. Op deze website kunt u de dienst ‘Online Slum Tour’ afnemen van Stichting Stimulering Doe Kunst. De gidsen van Agape Hope for Kibera verzorgen de online tour door Kibera, Nairobi.

Voor vragen over de facturatie of klachten neemt u contact op met ssdk-kibera@protonmail.com O.V.V. uw ordernummer.

Stichting Stimulering Doe Kunst
Noorderstraat 330
9611 AT Sappemeer
Nederland

K.V.K: 69937109
RSIN: 858071915

Agape Hope for Kibera
Project Manager: Collins Orido Wassonga
https://www.facebook.com/Agapehope4Kibera/about/

Definities
1. Slum Tour Kibera: Stichting Stimulering Doe Kunst, gevestigd te Sappemeer onder KvK nr. 69937109. 2. Klant: degene met wie Slum Tour Kibera een overeenkomst is aangegaan. 3. Partijen: Slum Tour Kibera en klant samen. 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Slum Tour Kibera.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen
1. Alle prijzen die Slum Tour Kibera hanteert zijn in euro’s en weergegeven exclusief btw tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. De tour kost 60 euro (excl. btw) per meeting, hiervan ontvangt Agape Hope for Kibera 55 euro. De resterende 5 euro is om de onkosten voor betaalkosten, de website en het internationale betalingsverkeer te dekken. Het bestuur van Slum Tour Kibera werkt onbezoldigd.
3. Alle prijzen die Slum Tour Kibera hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Slum Tour Kibera te allen tijde wijzigen.

Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan zal Slum Tour Kibera eenmalig een betalingsherinnering sturen naar de klant.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is de klant buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Slum Tour Kibera.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Slum Tour Kibera te verrekenen met een vordering op Slum Tour Kibera.

Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Slum Tour Kibera enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst
1. Slum Tour Kibera voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Slum Tour Kibera heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Slum Tour Kibera tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Slum Tour Kibera tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Slum Tour Kibera.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Slum Tour Kibera redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Vrijwaring
De klant vrijwaart Slum Tour Kibera tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Slum Tour Kibera geleverde producten en/of diensten.

Klachten
1. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Slum Tour Kibera daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
2. De klant dient ingebrekestellingen per e-mail kenbaar te maken aan Slum Tour Kibera via info@slumtourkibera.com.
3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Slum Tour Kibera in staat is hierop adequaat te reageren.

Aansprakelijkheid Slum Tour Kibera
1. Slum Tour Kibera is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Slum Tour Kibera aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Slum Tour Kibera is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Slum Tour Kibera aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Slum Tour Kibera vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Slum Tour Kibera toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door Slum Tour Kibera niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Slum Tour Kibera in verzuim is.
3. Slum Tour Kibera heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Slum Tour Kibera kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Slum Tour Kibera in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Slum Tour Kibera kan worden toegerekend in een van de wil van Slum Tour Kibera onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Slum Tour Kibera kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Slum Tour Kibera 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Slum Tour Kibera er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Slum Tour Kibera is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden
1. Slum Tour Kibera is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Slum Tour Kibera zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Slum Tour Kibera.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Slum Tour Kibera bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Slum Tour Kibera is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 12 september 2021